Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza witryna, zwana dalej "strona internetowa", a także strona FanPage Facebook (dostępna pod adresem: www.facebook.com/Kasho.Polska) zwana dalej "fanpage", obsługiwane są przez firmę DJR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul. Lwowska 11, 37-700 Przemyśl, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353222, o numerach NIP 7952497000, REGON 180550382, zwaną dalej: „DJR Polska”.

Wyłączenia

Użytkownik otrzymuje dostęp do strony internetowej oraz FanPage i udostępnianego na nich oprogramowania tylko w „dostępnej postaci” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem.

Z wyjątkiem przypadków świadomego działania, firma DJR Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej i FanPage facebook lub w związku z nimi.
DJR Polska nie jest odpowiedzialna i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody pośrednie, wtórne, wynikowe i specjalne powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej oraz naszego FanPage lub w związku z nimi.

Wszelkie informacje na temat produktów oraz inne informacje opublikowane na stronie internetowej są podane zgodnie z najlepszą wiedzą DJR Polska. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym prawem, informacje takie nie stanowią żadnych gwarancji lub oświadczeń ani nie są podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie DJR Polska i nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów.

O ile, co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione na piśmie, strona internetowa, FanPage, ich zawartość oraz umieszczone na nich informacje nie powodują zmiany zasad współpracy i warunków sprzedaży firmy DJR Polska.

UwagaBez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności firma DJR Polska może bez uprzedzenia i według własnego uznania wprowadzać zmiany do i/lub zaprzestać prowadzenia niniejszej strony internetowej oraz FanPage lub ich części ani też nie ma obowiązku uaktualniania strony internetowej.

Linki do stron zewnętrznych

Umieszczone linki do innych stron internetowych („Hyperlinki") nie oznaczają promowania takich innych stron przez firmę DJR Polska, która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których odsyłamy za pomocą linków na naszej stronie. Jeśli powstaną jakiekolwiek szkody poprzez wykorzystanie prezentowanych tam informacji, jedynie autor poszczególnych stron może być odpowiedzialny, a nie ten, kto odsyła do tych stron.

Na naszej stronie mogą być również umieszczone linki do innych stron DJR Polska lub do stron naszych dystrybutorów, autoryzowanych serwisów lub firm stowarzyszonych bądź serwisów społecznościowych. Klikając na te linki do którejkolwiek z tego rodzaju stron, musisz mieć świadomość, że strony te mają swoją własną politykę dotyczącą prywatności, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Prosimy o sprawdzenie polityki dotyczącej prywatności stosowanej na tych stronach przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych osobowych.

Prawo autorskie

Nie zamierzamy używać żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi do publikacji lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazanie praw autorskich danego obiektu.
Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone.
Jakiekolwiek powielanie lub użytkowanie obiektów takich jak zdjęcia, teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez zgody autora.

Wszelkie roszczenia lub pozwy związane ze stroną internetową i naszym FanPage lub korzystaniem z nich podlegają prawu polskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane, przez odpowiednie organa z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. 

Kontakt z nami w sprawach związanych z prywatnością

Jeżeli masz jakieś obawy lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności bądź też pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, zapraszamy do skontaktowania się z nami. To samo dotyczy Twojego dostępu do Danych Osobowych lub ich skorygowania, zablokowania bądź usunięcia. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoją prośbę.

Dane osobowe będą przetwarzane na użytek własny marketingu bezpośredniego lub spółek powiązanych. Jeśli nie stwierdziliśmy inaczej znaki towarowe, wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafiki, tekstu przekazu audio i wideo i innych treści należą do DJR Polska Sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez zgody właściciela.

Zawartość niniejszej strony podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej. Niektóre elementy tej strony są chronione prawami autorskimi przysługującymi innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CHOOSE SMART,  CHOOSE WELL,  CHOOSE KASHO